Tit. STATTI MARIO - Adjunta MARIA CRISTINA CARNAGHI Aytes. SORIA MARTÍN, PEREZ FLORENCIA